Algemene voorwaarden | Cérunique ...

De mooiste én voordeligste tegelstudio van Limburg

Algemene Voorwaarden van Cérunique , gevestigd te Avenue Ceramique 175, 6221 KX Maastricht, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg.

1.TOEPASSELIJKHEID

Alle overeenkomsten van koop of verkoop, van aanneming en uitvoering van werk, reparatie of onderhoud, of van enige andere aard ook, door of met ons bedrijf, hierna aan te duiden als Cérunique, zonder dan hieruit op enigerlei wijze een hoofdelijke aansprakelijkheid of op andere wijze medeverbonden zijn mag worden afgeleid, gesloten, worden uitsluitend beheerst door de hierna volgende Algemene Voorwaarden. Elke afwijking van deze voorwaarden moet schriftelijk door Cérunique worden bevestigd en geldt slechts voor dat ene geval. Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van personeelsleden zijn niet bindend, tenzij Cérunique ze schriftelijk door de daartoe bevoegde persoon heeft bevestigd.

2. AANBIEDING, TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend; aanbiedingen, aangehechte of bijgevoegde documentatie zijn van louter informatieve aard zonder dat hieruit enige verplichting kan worden afgeleid. Als monsters door de opdrachtgever of door Cérunique worden verstrekt, dan wel daar naar wordt verwezen, dienen deze monsters om een indruk te geven van het te leveren product en zijn niet bepalend voor de te leveren samenstelling en/of kwaliteit. Genoemde prijzen zijn te allen tijde nettoprijzen, tenzij anders vermeld. Een overeenkomst komt eerst tot stand wanneer de door opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging van Cérunique retour is ontvangen. De gehele overeenkomst wordt geacht in die bevestiging te zijn neergelegd, eenzijdige aanvullingen en/of wijzigingen door de opdrachtgever hebben geen enkele kracht, tenzij deze door Cérunique bevoegdelijk zijn tegen bevestigd. Door ondertekening van de schriftelijke bevestiging verklaart de opdrachtgever zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Cérunique.

3. UITVOERING DER OVEREENKOMST

1. Leveringen van bij Cérunique gekochte producten geschiedt steeds af magazijn, alwaar de koper wordt geacht de goederen voor zijn rekening en risico over te nemen met dien verstande dat Cérunique bereid is het risico van beschadigingen/breuk tijdens het transport van de gekochte producten te dragen, als Cérunique opdracht gaf tot het vervoer. Zodanige aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de gekochte producten.

2. Wijzigingen in reeds vastgestelde afhaal en/of leveringssdata zijn niet mogelijk Bij niet nakoming is Cérunique gerechtigd alle hierdoor ontstane kosten zoals  rentekosten, stallingskosten, verloren gegane arbeidsuren, kilometervergoeding, welke in de schriftelijke overeenkomst staan, in rekening te brengen bij de opdrachtgever.

4. TERMIJNEN


Overeengekomen termijnen en leveringen van een product door Cérunique zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn vrijblijvend. Overschrijding van een termijn is nooit, ook niet na ingebrekestelling, een wanprestatie die recht geeft op ontbinding van het contract of recht geeft op schadevergoeding.

5. BETALING, EIGENDOMSVOORBEHOUD

Betaling dient in de valuta waarin de prijzen zijn uitgedrukt, contant en volledig zonder beroep op korting en/of compensatie uit welke hoofde dan ook te geschieden op de door Cérunique aangegeven dag, aan en door Cérunique aangewezen persoon, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij gebreke waarvan de wederpartij een rente van 1,5 % per maand, dan wel de wettelijke rente, naar keuze van Cérunique, te bepalen over het factuurbedrag verschuldigd is aan Cérunique vanaf de dertigste dan na factuurdatum tot aan die der algehele voldoening. Zolang Cérunique geen volledige betaling heeft ontvangen, blijven de goederen haar eigendom en heeft zij het recht deze, waar zij zich bevinden, terug te nemen.

6. ANNULEREN, RETOURNEREN, RUILEN EN NABESTELLEN

1. Na het aangaan van de overeenkomst is het niet meer mogelijk om de overeenkomst/bestelling te annuleren.

2. Aangekochte producten kunnen niet geretourneerd c.q. geruild worden.

3. Nabestellingen kunnen niet gegarandeerd worden.

7. WANPRESTATIE

Indien de wederpartij aan enige verplichting uit de overeenkomst niet voldoet, faillissement dan wel surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, failliet verklaard wordt of beslag op zijn goederen gelegd wordt, wordt hij geacht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim te zijn en is Cérunique gerechtigd de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht van Cérunique schade, renten en kosten te vorderen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke Cérunique ter inning van haar verschuldigde dient te maken, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het Cérunique Cérunique.nl verschuldigde. Wanneer de opdrachtgever, door welke omstandigheden dan ook veroorzaakt, zich aan de door hem aangegane overeenkomst met Cérunique onttrekt, zodat de werkzaamheden en/of leveringen geen of geen normale doorgang kunnen vinden, zal Cérunique hiervoor een winstdervingpercentage van 25% over de totale aanneemsom in rekening brengen, waarvoor de normale betalingscondities gelden.

8. KLACHTEN

1. In geval van verkoop producten kan Cérunique klachten omtrent gebreken aan door haar verkochte en geleverde producten slechts aanvaarden als schriftelijk, binnen 2 dagen na levering, wordt gereclameerd. Zij heeft dan de keus, zulks uitsluitend ter harer beoordeling, de geleverde goederen geheel of gedeeltelijk te vervangen of een geldelijke tegemoetkoming te verstrekken, welke laatste nimmer meer zal bedragen dan de factuurwaarde van de goederen welke het gebrek vertonen.
2.Enige aansprakelijkheid van Cérunique gaat nooit verder dan dat zij gehouden is tot vervanging van het betreffende product, echter zal het totaalbedrag van deze vervanging het totaalbedrag waarvoor de producten destijds zijn geleverd nimmer overschrijden.
3. In geval van geleverde materialen worden reclames door Cérunique als niet ontvankelijk verklaard wanneer: A) Materialen onjuist zijn behandeld, d.w.z. bijvoorbeeld het reinigen met agressieve middelen, te zwaar belasten en/of veelvuldig bewerken met scherpe voorwerpen. B) De oorzaken van klachten te wijten zijn aan de onderliggende constructie of dekvloer door welke reden dan ook. Cérunique is niet aansprakelijk voor scheuren die veroorzaakt worden door de directe en/of indirecte werking van onderliggende vloeren en/of de werking van de omliggende wandconstructies.
C) Materialen te snel in gebruik genomen zijn zonder een voldoende lange termijn in achtgenomen te hebben voor een toereikende doorharding. D) Geringe kleurverschillen in de geleverde producten voorkomen.

9. OVERMACHT, GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN.

Onder overmacht wordt onder meer verstaan: stagnatie in de aanvoer van producten en/of materialen, staking en/of uitsluiting en/of stagnatie in eigen bedrijf of in dat van ingeschakelde derden met inbegrip van vervoerders- of producenten, faillissement, surseance van betaling of buitengerechtelijke schuldenregeling van de afnemer/ opdrachtgever; kortom in het algemeen die omstandigheden, welke invloed hebben op de uitvoering der overeenkomst en niet anders dan met buitengewone kosten door Cérunique kunnen worden opgeheven.

10. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE ENZ.

Cérunique is nimmer voor directe of indirecte schade aansprakelijk, welke is ontstaan door toedoen van haar werknemers, door toedoen van door haar geleverde of aangebrachte goederen en materialen of door welke andere haar toe te rekenen oorzaak dan ook, tenzij hiervoor anders is bepaald en dan nog alleen tot de daar genoemde maxima. Letselschade, bedrijfsschade en/of schade wegens winstderving zijn met name volledig uitgesloten. De afnemer/opdrachtgever vrijwaart Cérunique tegen verdergaande schadeaanspraken van derden.

11. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen naar keuze van Cérunique beslecht worden, hetzij door de gewone rechterlijke macht, hetzij bij wege van bindend advies door de Raad van Arbitrage voor het bouwbedrijf gevestigd te Amsterdam. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks, via een aangetekend schrijven, aan de andere partij meedeelt. Hierdoor wordt de bevoegdheid van Cérunique niet uitgesloten zich voor spoedeisende aangelegenheden ex art. 289 wetboek voor Burgerlijke Rechtsvordering te wenden tot de President van de Rechtbank rechtsprekende in kort geding en om over te gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en middelen om die in stand te houden. Maakt Cérunique van deze bevoegdheid gebruik, dan verklaart de opdrachtgever door ondertekening van deze overeenkomst zich ermee akkoord, dat de President van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht c.q. de Arrondissementsrechtbank te Maastricht als de relatief bevoegde rechterlijk instanties zullen optreden. Op alle overeenkomsten met Cérunique is steeds Nederlands recht van toepassing.

12. DOMICILIE

Voor alle geschillen met betrekking tot de uitleg en de naleving van de onderhavige overeenkomst en de Algemene Voorwaarden kiezen partijen domicilie te Kerkrade.

13. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking. 

 

Maastricht, 01-10-2022

Gratis e-magazine aanvragen

Ontvang het gratis e-magazine en laat je inspireren.